Direktivet om rena fordon förväntas börja tillämpas 2 augusti 2021

Genom lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och fordonstjänster genomförs kraven i EU:s direktiv om upphandling av rena fordon. Regeringen överlämnade sin proposition till riksdagen den 29 april 2021. Lagen ska gälla fordon och trafiktjänster som köps av till exempel kommuner och staten, såsom skoltransporter, sophämtning, köp av busstjänster inom lokaltrafiken och FPA:s transporter. Lagstiftningen främjar en ökad användning av alternativa bränslen, såsom el, gas och biobränslen. 

Ålands landskapsregering bereder just nu ärendet om hur direktivet om upphandling av rena fordon ska införlivas i åländsk lagstiftning.

Rena fordon spelar en viktig roll när det gäller att minska växthusgasutsläppen och uppnå målen i klimatavtalet från Paris. Trafiken står för ungefär en fjärdedel av de totala utsläppen i EU. Transportsektorn är den enda bransch i EU där utsläppen fortsätter att öka. Offentliga upphandlingar är ett effektivt sätt att förnya fordonstekniken och minska utsläppen från trafiken.

Kraven fördelas på tre fordonskategorier

Minimikraven fördelas på tre olika fordonskategorier, dvs. personbilar och lätta nyttofordon, lastbilar och bussar samt på två upphandlingsperioder, dvs. 2.8.2021 - 2025 och 2026 - 2030. Kraven tillämpas när en upphandlande enhet köper, hyr, leasar, hyrköper eller upphandlar vissa transporttjänster över EU:s tröskelvärde. Direktivet gäller endast nya upphandlingar.

1. Personbilar och lätta nyttofordon - andelen elbilar ska öka vid upphandling

Den första kategorin omfattar personbilar och lätta nyttofordon, vilka är paketbilar, dvs. fordon i kategori N1 och fordon i kategori M2. Enligt direktivet får CO2-utsläppen från personbilar och paketbilar som definierats som miljövänliga vara högst 50 g/km fram till utgången av 2025 och 0 g/km från och med 2026. I praktiken innebär detta renodlade elbilar och fram till utgången av 2025 också laddningshybrider. Finland ska under vardera upphandlingsperioden säkerställa att 38,5 procent av upphandlingarna omfattar miljövänliga person- och paketbilar.

2. Lastbilar - ett miljövänligt fordon ska framföras med biodrivmedel, el, gas eller väte

Som miljövänlig lastbil definieras ett fordon som framförs med alternativa bränslen såsom biodrivmedel, el, gas eller väte. Finland ska säkerställa att 9 procent av anskaffningarna av lastbilar under den första upphandlingsperioden och 15 procent under den andra upphandlingsperioden är miljövänliga.

3. Bussar - andelen renodlade elbussar ska öka i framtiden

Med miljövänlig buss avses ett fordon som drivs med alternativa bränslen såsom el, väte, gas eller biobränsle. För Finland ska det säkerställas att 41 procent av de nya bussanskaffningarna under den första upphandlingsperioden och 59 procent under den andra upphandlingsperioden är miljövänliga. Kraven gäller endast bussar i lokaltrafik, dvs. bussar med sittplatser och ståplatser.

Dessutom ska hälften av de miljövänliga fordon som upphandlas under vardera upphandlingsperioden vara renodlade elbussar, dvs. 20,5 procent under den första perioden och 29,5 procent under den andra perioden.

Vilka fordon omfattas inte av direktivet?

Lagen ska inte gälla bussar i fjärrtrafik och inte heller till exempel jordbruks- och skogsbruksfordon eller två- och trehjuliga fordon. Regleringen ska inte tillämpas till exempel på utryckningsfordon, militärfordon och fordon på byggarbetsplatser. 

 

Ytterligare information:

 

Läs mera på statsrådets webbplats

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM051:00/2019 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/clean-vehicles-directive_en

Publicerad 25.5.2021
Uppdaterad 26.5.2021