Vad får kriget i Ukraina för konsekvenser för upphandlingar?

EU har beslutat om ett femte sanktionspaket med anledning av Rysslands krig mot Ukraina. Det blir nu förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt med ryska företag, vilket även gäller kontrakt som inbegriper ryska underleverantörer med flera i viss utsträckning. Upphandlande organisationer behöver inventera om de har ryska ekonomiska intressen i sina kontrakt och säkerställa att sanktionerna följs.

 

Enligt de nya sanktionerna är det förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt med:

  • Ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
  • Juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i föregående punkt
  • Fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i föregående punkter.

Förbudet gäller även underleverantörer eller enheter vars kapacitet åberopas i upphandlingen, under förutsättning att de står för mer än 10 % av kontraktets värde.

Sanktionerna är beslutade genom förordning, ska tillämpas i alla EU-medlemsstater och gäller alla upphandlingar över tröskelvärdena, med en möjlighet till undantag för vissa avtal och för köp av naturgas och olja.

Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

 

Förutom Ryssland omfattas även Belarus och vissa belarusiska individer för närvarande av sanktioner till följde av sanktioner till följd av situationen i Ukraina.

Läs mera om Kriget i Ukraina – konsekvenser för upphandlingskontrakt

 

Det förekommer många frågor gällande konsekvenser för upphandlingskontrakt till följd av kriget i Ukraina. Nedan följer en kort beskrivning av vad som gäller för tillfället:

Ikraftvarande upphandlingskontrakt

Upphandlingskontrakt som en upphandlande enhet konkurrensutsatt gäller i regel i enlighet med de avtalsvillkor som förutsatts i konkurrensutsättningen. Utgångspunkten är att den upphandlande enheten genomför sina upphandlingar inom ramen för dessa.

Den upphandlande enheten bör sätta sig in i avtalsvillkoren för varje kontrakt. Centrala villkor kan också finns i bilagorna till ett kontrakt, om man i kontraktet till exempel har använt de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling (till exempel JYSE).

 

Ändringar av upphandlingskontrakt

Om det uppkommer behov av att ändra kontrakt som konkurrensutsatts i enlighet med upphandlingslagen ska den upphandlande enheten kontrollera om det finns förutsättningar för att ändra kontraktet. Ändringsbehovet kan till följd av krigets konsekvenser ha samband med till exempel:

  • Prisförändringar
  • Tillgången på produkter eller leveranskedjor
  • Force majeure
  • Beredskap

Om det i kontraktet har avtalats om villkoren för ändring av kontraktet, ska dessa villkor iakttas vid ändring av kontraktet. Observera dock att kontrakten i regel innehåller en bestämmelse om att en ändring av kontraktet kräver samtycke av båda kontraktsparterna. Då är det inte möjligt att ändra kontraktet genom en ensidig anmälan från den upphandlande enheten eller leverantören. Ändringar av kontrakt och godkännande av dem ska enligt upphandlingslagen göras skriftligen.

Om det i ett kontrakt inte har avtalats särskilt om villkor för ändring av kontraktet, kan den upphandlande enheten överväga ändringar i enlighet med kriterierna i upphandlingslagen. Men även då rekommenderas att man förhandlar om ändringarna med leverantören (tjänsteproducenten) och försöker hitta lösningar som orsakar så lite olägenhet som möjligt för båda parterna. Varje ändring bör prövas separat med hänsyn till upphandlingslagen.

Läs mera i 136 § i upphandlingslagen enligt vilka kriterier ett upphandlingskontrakt kan ändras och vilka ändringar som är förbjudna. Observera även att en annons om ändring av avtal i vissa fall ska publiceras i HILMA.

 

Allmänna avtalsvillkor (JYSE, YSE)

Upphandlingskontrakt som gäller offentlig upphandling har eventuellt bundits till allmänna avtalsvillkor vid konkurrensutsättningen. I dessa villkor anges vanligen förutsättningarna för ändringar i avtalen, till exempel i fråga om prishöjningar. I de allmänna avtalsvillkoren fastställs också avtalsvillkor som gäller uppsägning eller ändring av avtalet.

Om dessa villkor har inkluderats i upphandlingskontrakten under konkurrensutsättningsskedet bör man under kontraktsperioden handla i enlighet med dem. Om inga allmänna avtalsvillkor ingår i avtalen, kan sådana inte läggas till i efterhand.

De allmänna avtalsvillkoren (JYSE) för offentlig upphandling uppdateras med jämna mellanrum. Finansministeriet har berett en uppdatering av JYSE-villkoren i anslutning till läget i Ukraina.

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster JYSE-villkor, april 2022

Observera att även om villkoren uppdateras senare, iakttas de uppdaterade villkoren inte automatiskt i tidigare konkurrensutsatta upphandlingskontrakt, utan då iakttas under kontraktsperioden de allmänna villkor som var kända vid tidpunkten för konkurrensutsättningen av upphandlingen.

 

Nya kontrakt som ska konkurrensutsättas

När det gäller nya upphandlingskontrakt som ska konkurrensutsättas finns det många frågor som den upphandlande enheten kan beakta i anslutning till krigsläget och sanktionerna.

För att sanktionerna ska kunna beaktas specifik, rekommenderas det att den upphandlande enheten i upphandlingsförfarandet som eget lämplighetskriterium tar in villkoret ”Anbudsgivaren omfattas inte av sanktioner från Europeiska unionen, FN eller finländska myndigheter”.

På motsvarande sätt rekommenderas att det i upphandlingskontrakt som ska konkurrensutsättas tas in till exempel en formulering som motsvarar ändringen av JYSE-villkoren, beroende på om det är fråga om en upphandling av tjänster eller varor eller en entreprenad. Det lönar sig att inkludera villkoret redan i förfrågningsunderlaget/kontraktsutkastet:

”Beställaren har rätt att säga upp ett upphandlingskontrakt så att det upphör omedelbart, om tjänsteproducenten/leverantören/entreprenören eller dennes underleverantör belastas av en obligatorisk uteslutningsgrund enligt lagstiftningen om offentlig upphandling eller av en prövningsbaserad uteslutningsgrund enligt 81 § 1 mom. 3 - 11 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) eller av sanktioner från Europeiska unionen eller FN, även om grunden skulle ha uppkommit först efter det att kontraktsförhållandet inletts”.

Publicerad 20.4.2022
Uppdaterad 21.4.2022