Bilden visar illustration av lagar och dokument

Regler och lagstiftning

Åland har egen behörighet att lagstifta om upphandling. Enligt landskapslagen om offentlig upphandling tillämpas den finländska lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen) vid upphandlingar över EU:s tröskelvärde.

Till grund för upphandlingslagen ligger EU:s upphandlingsdirektiv. Direktivet utgår från EU:s grundläggande principer om exempelvis fri rörlighet för varor.

Vid upphandlingar under EU:s tröskelvärden finns på Åland idag ingen lagstiftning för upphandlingsområdet. EU har fastställt att även upphandlingar under tröskelvärdena ska iaktta de grundläggande principerna till exempel att alla leverantörer ska behandlas lika.

Vid upphandlingar under tröskelvärdet gäller offentliga sektorns egna anvisningar för upphandling.

 

Lagstiftning

• RP 108/2016 rd

• Ekonomiutskottets betänkande, EkUB 31/2016 rd

• Landskapslag (2017:80) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling

• Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)

• Lag om offentlig upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter, posttjänster (1398/2016

Publicerad 2.3.2021
Uppdaterad 20.4.2022