Direktupphandling

För att kunna använda sig av direktupphandling måste något av de nedanstående villkoren vara uppfyllt:

• varan eller tjänsten på grund av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan fullgöras endast av en leverantör, eller

• upphandlingen är av brådskande karaktär som inte beror på upphandlingsenhetens försummelse eller

• det vid förenklat förfarande inte har mottagits några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt 

• som tilläggsbeställning i ett tidigare ingått avtal förutsatt att ändringen av avtalet kan anses ha skett på grund av omständigheter som inte kunnat förutses samt/eller att byte av leverantör skulle medföra betydande olägenhet för den upphandlande enheten

 

Direktupphandling under direktupphandlingsgränsen

Det finns tre olika sätt att genomföra en direktupphandling på.

1. Direkt köp av en enda leverantör

2. Riktad förfrågan till flera leverantörer

3. Öppen konkurrensutsättning

 

Publicerad 2.3.2021
Uppdaterad 16.2.2022