Ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas under en viss tidsperiod. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader.

Ramavtal är ansett som en effektiv och användbar avtalsform när den upphandlande enheten, med rimlig grad av säkerhet, kan förutse framtida återkommande behov av anskaffningar och vill planera för dessa. De kontrakt som tilldelas under tiden ramavtalet löper kallas avrop. Avrop från ramavtalet kan endast göras av de upphandlande enheter som är part i avtalet och kan göras under hela ramavtalstiden.

 

Skillnaden mellan ramavtal och vanligt upphandlingskontrakt

Ett ramavtal upphandlas på samma sätt som ett vanligt upphandlingskontrakt. Skillnaden är att ramavtalet fastställer villkoren för framtida avrop under ramavtalets giltighetstid medan ett vanligt upphandlingskontrakt avser en faktisk anskaffning och innehåller en fullständig reglering av leverantörens åtagande. 

 

När lämpar sig ramavtal?

Ramavtal lämpar sig särskilt för upphandling där produkter och priser utvecklas snabbt och det ur den upphandlande enhetens synvinkel inte är ändamålsenligt att binda sig till fasta priser och villkor. Tillämpningsområdet kan vara till exempel anskaffning av datateknik och tjänsteupphandling där det inte är ändamålsenligt att på förhand fastställa tjänstens omfattning. Förfarandet möjliggör relativt långvariga kontrakt. Ramavtalet kan underlätta planeringen av inköp för en upphandlande enhet. I och med att den upphandlande enheten inte behöver utföra en fullständig upphandling för varje gång den avropar från ett ramavtal, medför ett ramavtal ofta kostnadsmässiga och tidsmässiga fördelar. 

 

Längden på ett ramavtal

Ett ramavtal får gälla i högst fyra år inklusive eventuella optioner. Inga betydande ändringar får göras i villkoren för ramavtalet under dess giltighetstid. Ramavtal kan ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer. Avropsavtalets längd kan sträcka sig längre än ramavtalets giltighet.
 

Olika typer av ramavtal

Det finns tre olika typer av ramavtal:

  • Ramavtal med en leverantör med alla villkor fastställda
  • Ramavtal med flera leverantörer med alla villkor fastställda
  • Ramavtal med flera leverantörer där kontrakt tilldelas genom en förnyad konkurrensutsättning
  • Ramavtal med flera leverantörer med en kombination av fastställda och icke fastställda villkor.
Publicerad 2.3.2021
Uppdaterad 16.2.2022