Upphandling

Vad innebär upphandling?

Offentlig verksamhet finans­ieras med skattemedel. Det innebär att alla som arbetar offentligt har ett ansvar för att skattemedlen används på bästa sätt, i syfte att uppnå rätt kvalitet till rätt pris. Den offentliga sektorn i Finland upphandlar årligen varor och tjänster för ca 35 miljarder euro, vilket motsvarar ca 17 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Den offentliga sektorn kan påverka marknaden. I upphandlingen kan man tillämpa kriterier eller villkor, som medför t.ex. en mindre miljöbelastning, främjar cirkulär ekonomi, underlättar anställning för personer i svag arbetsmarknadsställning eller främjar mänskliga rättigheter.

Vad ska upphandlas och vad ska inte upphandlas?

Det finns regler för vad som ska upphandlas och inte:

 

Upphandlas

Allt som rör köp, hyra, hyrköp och leasing av varor, tjänster eller entreprenad från annan juridisk person omfattas av de lagstyrda upphandlingsreglerna. Det innebär att köp från ett kommunalt bolag, annan kommun eller privat företag alltid omfattar en upphandling.

 

Upphandlas inte

Anställningsavtal, hyresavtal (lokaler) och myndighetsutövning är exempel på sådant som inte kan upphandlas. När inköp görs mellan kommunens förvaltningar är det inte nödvändigt att genomföra en upphandling.

 

Vad är viktigt att tänka på?

Alla inköp och upphandlingar ska ske med utgångspunkt i de grundläggande upphandlingsprinciperna:

Likabehandling:
Alla leverantörer ska behandlas lika. De ska exempelvis ges samma information, samtidigt.

Icke-diskriminering:
Exempel på diskriminering är att utesluta en leverantör, direkt eller indirekt, med anledning av leverantörens nationalitet. Detta är förbjudet. Det är heller inte tillåtet att välja ett lokalt företag på grund av dess geografiska läge.

Transparens:
Transparens innebär öppenhet i upphandlingen. Ett exempel på detta är ett tydligt förfrågningsunderlag som innehåller samtliga krav på såväl vara, tjänst som leverantör. Ett sådant förfrågningsunderlag ger alla anbudsgivare samma förutsättningar.

Proportionalitet:
De krav som ställs på leverantören måste vara rimliga, proportionella, mot bakgrund av det som ska upphandlas.

Ömsesidigt erkännande:
Detta innebär att intyg och certifikat som utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter också ska gälla i andra EU/EES-länder.

 

Upphandlingsprocessen

Upphandlingen består av ett antal olika faser. På sidan Upphandlingsprocessen har vi beskrivit dessa faser och vad de innebär.

 

 

Publicerad 23.4.2021
Uppdaterad 6.4.2022