Upphandlingsprocessen

En upphandling kan indelas i följande olika skeden:

 1. Kartlägga upphandlingsbehovet och planera upphandlingen
 2. Utarbeta upphandlingsdokumenten.
 3. Annonsering (Omfattning av annonseringen beror på om det gäller en upphandling över eller under EU:s tröskelvärden).
 4. Frågor och svar. Anbudsgivaren har möjlighet att ställa frågor till den upphandlande enheten.
 5. Anbudsöppning.
 6. Uteslutning och kvalificering av anbud.
 7. Utvärdering – jämförelse av anbuden.
 8. Begäran om intyg och utredningar som bevis på att lämplighet uppfylls och ingen uteslutningsgrund föreligger hos den vinnande anbudsgivaren.
 9. Upphandlingsbeslut fattas och delges samtliga anbudsgivare.
 10. Besvärstid löper (tidsfristens längd beror på om det gäller en upphandling över eller under EU:s tröskelvärden).
 11. Upphandlingskontrakt tecknas med vinnande anbudsgivare.
 12. Annonsera i efterhand (vid upphandling över EU:s tröskelvärde)
Publicerad 2.3.2021
Uppdaterad 16.2.2022