Bilden visar två personer som skakar hand

Om upphandlingsinspektionen

Syfte att övervaka så att reglerna för offentlig upphandling följs

Upphandlingsinspektionen är en myndighet som verkar i enlighet med LL (2017:81) om Upphandlingsinspektionen. Enligt skyldigheten som framgår av upphandlingsdirektivet 2014/24/EU har Upphandlingsinspektionen skapats i syfte att övervaka att reglerna för offentlig upphandling följs. Det primära syftet med tillsynen är att ingripa i direktupphandling som gjorts helt utan hänsyn till lagbestämmelserna, som det inte alls har annonserats om och i andra betydande med direktupphandling jämställbara upphandlingar där förfarandet är gravt felaktigt eller diskriminerande. De knappa resurserna riktas till väsentliga ärenden med tanke på deras ekonomiska eller principiella betydelse.

Förebyggande arbete, information och rådgivning är en mycket viktig del av Upphandlingsinspektionens verksamhet.

Myndigheten ska kommunicera tydligt och sprida kunskap om upphandling.

I enlighet med 139 § i upphandlingslagen har var och en rätt att begära att Upphandlingsinspektionen vidtar åtgärder för att utreda ett upphandlingsförfarandes laglighet, oavsett om han eller hon har någon anknytning till ärendet eller inte. Den som begär utredning kan vara en myndighet, ett företag, någon annan organisation eller en privatperson. Upphandlingsinspektionen kan också på eget initiativ inleda en utredning av ett ärende som omfattas av dess behörighet. Eftersom offentlig upphandling handlar om användning av offentliga medel är det inte motiverat att enbart klagomål av företag som upplever sig ha blivit orättvist behandlade i upphandlingsförfarandet kan behandlas i detalj.

 

I Upphandlingsinspektionens bedömning av om ett ärende hör till Upphandlingsinspektionens behörighetsområde ingår:

  • att det i enlighet med 1 § 2 mom. i blankettlagen om offentlig upphandling rör sig om en upphandling över ett tröskelvärde som har fastställs i EU:s bestämmelser om offentlig upphandling,

  • att det rör sig om en upphandling utförd av ett sådant organ som Upphandlingsinspektionen har tillsyn över i enlighet med 3 § i blankettlagen om offentlig upphandling samt

  • att det begärs en laglighetsprövning.

 

Upphandlingsinspektionen kontrollerar att den upphandlande enheten som nämns i begäran av tillsyn kan räknas in bland de organ som omnämns i 3 § i blankettlagen om offentlig upphandling, det vill säga:

  1. landskapsregeringen,
  2. myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen,
  3. förvaltning som är ansluten till Ålands lagting,
  4. kommunala myndigheter,
  5. juridiska personer, enheter och upphandlare som landskapsregeringen, myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen och kommunala myndigheter har inflytande i,
  6. offentliga företag och enheter som enligt 5 § i försörjningslagen anses vara andra upphandlande enheter, myndigheter som enligt 5 § i upphandlingslagen eller 5 § i försörjningslagen anses varaoffentligrättsliga organ ellerlandskapets affärsverk.

Det som får utredas av Upphandlingsinspektionen är upphandlingsförfarandets laglighet, inte dess lämplighet. Upphandlingsinspektionen har enbart rätt att undersöka om upphandlingen har skett i strid med lag, inte om det i andra avseenden hade varit lämpligt att sköta upphandlingen på något annat sätt.

Upphandlingsinspektionen ska på begäran eller på eget initiativ meddela överträdelser till andra lämpliga myndigheter. Resultatet av övervakningen ska offentliggöras och vara till förfogande för kommissionen.

Publicerad 2.3.2021
Uppdaterad 6.4.2022